Merhabalar,

Önceki yazılarımda ilk girişimlerini yaptığımız Spring Boot & AngularJS Projesi’nde son adım olarak, veritabanında kaydedeceğimiz nesnelerin CRUD(Create/Read/Update/Delete) ekranlarını gerçekleştireceğiz.

Önceki yazılara ulaşmak için;

 1. Adım Başlangıç
 2. Adım Ön Yüz Ekleme

##AngularJS ‘$resource’ Eklentisi

Kodlamaya başlamadan önce, ön yüzde kullanacağımız yeni özelliklere göz atalım. Aynen sunucu katmanında olduğu gibi, ön yüzde de Repository mantığında bir yapı oluşturabilirsiniz. Bunun için AngularJS’in ek kütüphanesi olan $resource kütüphanesini kullanacağız. $resource hakkında dokümantasyonu linkte bulabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse, locahost:8080/api/users/ restful servisiniz olduğunu düşünelim. Bunu $resource ile yönetmek için:

.query() ---> [GET]  /api/users/  ---> Liste şeklinde tüm nesneleri döner
.get(1)  ---> [GET]  /api/users/1 ---> ID'si 1 olan nesneyi döner
.save()  ---> [POST]  /api/users  ---> POST request'i gövdesinde gönderilen 
                       yeni nesneyi kaydeder
.delete() ---> [DELETE] /api/users/1 ---> ID'si 1 olan nesneyi siler

Yukarıda görmüş olduğunuz olağan davranışı ve metotlarıdır. Biz buna ek olarak, yeni nesne kaydetme ile varolan nesneyi güncellemeyi ayırt etmek istiyoruz. Bunun için de ek olarak aşağıdaki metotu ekleyeceğiz:

.update() ---> [PUT]  /api/users/1 ---> ID'si 1 olan ve UPDATE request'i 
                       gövdesinde gönderilen nesneyi günceller

$resource kütüphanesini kullanabilmek için, index.hmtl sayfamıza aşağıdaki script‘i ekliyoruz

<script src="https://code.angularjs.org/1.5.6/angular-resource.min.js" type="text/javascript"></script>

ve app.js dosyamıza da, bağımlılık olarak ngResource‘u da ekliyoruz.

angular.module("myFirstAngularModule", ["ui.router", "ngResource"])

##Java Katmanı Kontroller Sınıfı

Tüm bunların ardından, bu yapıya uygun, Java / Spring tarafındaki Controller sınıfını oluşturalım. Oluşturacağımız sınıf, yukarıdaki yapı ile bire-bir örtüşmesi gerekecek.

package com.mndeveci.spring.boot.rest.controller;

import com.mndeveci.spring.boot.rest.model.City;
import com.mndeveci.spring.boot.rest.repository.CityRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@RequestMapping("/api/cities")
public class CityController {

  @Autowired
  private CityRepository cityRepository;

  @RequestMapping
  public Iterable<City> listAll() {
    return cityRepository.findAll();
  }

  @RequestMapping(value = "/{cityCode}", method = RequestMethod.GET)
  public City get(@PathVariable Integer cityCode) {
    return cityRepository.findOne(cityCode);
  }

  @RequestMapping(value = "/{cityCode}", method = RequestMethod.POST)
  public City save(@PathVariable Integer cityCode, @RequestBody City city) {
    return cityRepository.save(city);
  }

  @RequestMapping(value = "/{cityCode}", method = RequestMethod.PUT)
  public City update(@PathVariable Integer cityCode, @RequestBody City city) {
    City cityObject = cityRepository.findOne(cityCode);

    cityObject.setName(city.getName());

    return cityRepository.save(cityObject);
  }

  @RequestMapping(value = "/{cityCode}", method = RequestMethod.DELETE)
  public boolean delete(@PathVariable Integer cityCode) {
    cityRepository.delete(cityCode);
    return true;
  }


}

Burada dikkat etmemiz gereken bir kaç nokta mevcut. @RestController ile @RequestMapping annotation’larını daha önce de görmüştük. Sırasıyla birisi bu sınıfın bir RESTFUL servis sunduğunu (bütün metotların sonuçlarının JSON vb. ara içeriğe dönüşeceğini) gösterir, ikincisi ise, bu metotların kök URL noktasını gösterir. Zaten dikkat ederseniz diğer metotlarda da @RequestMapping annotation’ını görebilirsiniz. Metotlardaki @RequestMapping annotation’ındaki tek fark ise, bu metotun çağrılabileceği HTTP metotlarınında bazılarında belirtilmesi. Yukarıda $resource kütüphanesini anlatırken, kaydetme işleminin HTTP POST request’i ile gerçekleşeceğini belirtmiştik. Bu yüzden save metotu üzerindeki @RequestMapping annotation’ında ek olarak method değişkeni de tanımlanmış durumda.

İlk kez kullandığımız diğer iki annotation’dan biri, @RequestBody. Bu annotation ile, devamında verdiğimiz nesnenin, gönderilen Request içerisinde JSON olarak gösterildiğini belirtiyoruz. Gelen JSON nesnesinin özellikleri, oluşturulacak bu sınıfa aktarılacaktır. AngularJS ile bir nesneyi sunucuya gönderebilmek için $http.post('/gondermek/istediginiz/url/', gonderilecekNesne) şeklinde ikincil parametre olarak verebilirsiniz.

Son olarak da, @PathVariable annotation’ı. İsminden de anlaşılacağı üzere, URL uzantısı içerisinde parametrik olarak verebileceğimiz bir alanı okuyup, okunan değeri devamında verilen değişkene çıkarmamızı sağlar. Buradaki örnekte ise, /api/cities/34 adres satırındaki, 34 değişkenini çıkarmamızı sağlar. Bu sayede bu değişken ile veritabanı sorguları yapabiliyor olacağız.

Burada dikkat edilecek bir diğer konu da, güncelleme işlemi sırasında, verilen nesnenin ID alanı ile nesneyi veritabanından isteyip, nesnenin alanlarını değiştirip, daha sonra güncelleme işlemini gerçekleştirmemiz. Bunun nedeni basit bir validasyon aslında. İstemci tarafından gönderilecek nesnenin veritabanında gerçekten var olup olmadığını test edebilmek için.

##İstemci Tasarımı

İstemci tarafında daha önceki yazımda belirttiğim üzere, state‘lerimiz (durumlar) olacak. Bunların tanımını aşağıdaki gibi planlıyoruz.

├─ home
├─ viewCities
├─ admin
  └─ cities
   ├─ add
   └─ edit
 • home durumunda sadece bir bilgi mesajı göstereceğiz
 • viewCities durumunda ise sistemdeki bütün City nesnelerini göstereceğiz
 • admin -> cities durumunda ise City nesnelerini admin olarak listeleyeceğiz
 • cities -> add durumunda City nesnesinin ekleme ekranını hazırlayacağız
 • cities -> edit durumunda City nesnesini düzenleme ekranını hazırlayacağız

Şimdi bütün bu durumları uygulamada oluşturmak için, app.js dosyasını açıp, myModuleConfig fonksiyonu içerisindeki durum tanımlarını aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.

$stateProvider.state("home", {
    url: "/",
    templateUrl: "/views/home.html"
  }).state("viewCities", {
    url: "/view-cities/",
    templateUrl: "/views/view-cities.html",
    controller: "viewCitiesController"
  }).state("admin", {
    url: "/admin/",
    templateUrl: "/views/admin/index.html"
  }).state("admin.cities", {
    url: "cities/",
    templateUrl: "/views/admin/cities/index.html",
    controller: "adminCitiesListController"
  }).state("admin.cities.add", {
    url: "add/",
    templateUrl: "/views/admin/cities/add.html",
    controller: "adminCitiesAddController"
  }).state("admin.cities.edit", {
    url: "edit/:cityCode",
    templateUrl: "/views/admin/cities/edit.html",
    controller: "adminCitiesEditController"
  });

Tüm bunlarda kullanacağımız cityService nesnemizi oluşturalım. Bu nesne tüm uygulamada City nesnelerini listeleme, getirme, ekleme, düzenleme ve silme işlemlerinde yardımcı olacak. Nesneyi oluşturup modülümüze Factory olarak tanıtıyoruz.

var citiesService = function($resource){
  return $resource("/api/cities/:id", {
    id: "@cityCode"
  }, {
    update: {
      method: "PUT"
    }
  });
};
citiesService.$inject = ["$resource"];

angular.module("myFirstAngularModule", ["ui.router", "ngResource"])
  ...
  ...
  .factory("citiesService", citiesService);

Öncelikle ana iki duruma yönlendirme yapabilmek için, index.html sayfasına, iki duruma link veriyoruz.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" ng-app="myFirstAngularModule">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <link rel="icon" href="../../favicon.ico">

  <title>Spring Boot & AngularJS</title>

  <!-- jquery -->
  <script  src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"  integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44="  crossorigin="anonymous"></script>

  <!-- bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">
  <style>
    body {
      padding-top: 20px;
      padding-bottom: 20px;
    }

    .navbar {
      margin-bottom: 20px;
    }
  </style>


  <!-- bootstrap -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

  <!-- angular -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.6/angular.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="https://code.angularjs.org/1.5.6/angular-resource.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular-ui-router/0.2.18/angular-ui-router.min.js" type="text/javascript"></script>

  <script src="js/app.js" type="text/javascript"></script>
</head>

<body>

<div class="container">

  <!-- Static navbar -->
  <nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container-fluid">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand" href="#">Spring Boot & AngularJS</a>
      </div>
      <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav">
          <li ui-sref-active="active"><a ui-sref="viewCities">Şehirleri Listele</a></li>
          <li ui-sref-active="active"><a ui-sref="admin">Yönetim</a></li>
        </ul>
      </div><!--/.nav-collapse -->
    </div><!--/.container-fluid -->
  </nav>

  <div ui-view></div>

</div> <!-- /container -->


</body>
</html>

Şimdi adım adım durumların sayfalarını ve controller nesnelerini gözden geçirelim. Anasayfa’yı aşağıdaki gibi değiştiriyoruz. Bu sayfada uygulamaya gelecek kullanıcılara kısa bir hoşgeldin mesajı veriyoruz.

<!-- views/home.html -->

<h3>Spring Boot & AngularJS | Örnek Uygulamaya Hoşgeldiniz</h3>

Bir sonraki durum olan viewCities için aşağıdaki sayfayı kullanacağız.

<h1>Şehirleri Listele</h1>

<div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
    <h1 class="panel-title">
      Filtrele
    </h1>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <div class="form-group">
      <label>Filtre</label>
      <input type="text" class="form-control" ng-model="filterText" />
    </div>
  </div>
</div>

<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item" ng-repeat="city in cities | filter: filterText">
    <span class="label label-default">
      
    </span>
    &nbsp;
    
  </li>
</ul>

Burada tüm şehirleri ng-repeat ile listeliyoruz. Ancak tek fark olarak, listelemeyi dinamik olarak filtrelemek için, city in cities | filter: filterText şeklinde yazıyoruz. cities dizin değişkenini, yine sayfada tanımladığımız filterText değişkeni ile sınırlıyoruz. AngularJS içerisinde Filtre mantığı, aslında ilgili nesneyi değiştirmesi anlamına geliyor. Buradaki örnekte, listenin elemanlarını sınırlıyor. Örneğin TL simgesini göstermek istediğiniz bir filitre yazıp, bunu bir rakama uygulayabilirsiniz ki bu da AngularJS Filtre ile yapılabilecek bir durumdur. Filtreler hakkında daha detaylı bilgi almak için linki tıklayabilirsiniz.

Yine bu sayfanın controller’ı ise;

var viewCitiesController = function($scope, citiesService){
  $scope.cities = citiesService.query();
  $scope.filterText = "";
};
viewCitiesController.$inject = ["$scope", "citiesService"];

...
...

module.controller("viewCitiesController", viewCitiesController);

Tüm City nesnelerini sunucudan getirebilmek için, bunun için yazdığımız $resource servisini buraya getirip, .query() metotu ile sunucudan tüm nesneleri listeliyoruz. Filtrelemede kullandığımız filterText değişkenini ise boş olarak oluşturuyoruz.

admin durumu için ise, ekranı ikiye bölen, sol tarafta linkleri bulundurup, sağ tarafta ise detayları tutabilmek için aşağıdaki sayfayı kullanıyoruz.

<div class="row">

  <div class="col-md-2">

    <h3>Yönetim</h3>

    <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      <li role="presentation" ui-sref-active="active"><a ui-sref="admin.cities">Şehirleri Yönet</a></li>
    </ul>
  </div>

  <div class="col-md-10" ui-view=""></div>

</div>

admin.cities durumu için aşağıdaki sayfayı kullanıyoruz.

<div ui-view=""></div>

<h4>Şehirler</h4>

<button type="button" class="btn btn-primary" ui-sref="admin.cities.add">
  Ekle
</button>

<br /><br />

<table class="table">
  <thead>
  <th>Şehir Kodu</th>
  <th>Şehir Adı</th>
  <th>Düzenle</th>
  <th>Sil</th>
  </thead>
  <tbody>
  <tr ng-repeat="city in cities">
    <td></td>
    <td></td>
    <td>
      <button type="button" class="btn btn-warning" ui-sref="admin.cities.edit({cityCode: city.cityCode})">
        Düzenle
      </button>
    </td>
    <td>
      <button type="button" class="btn btn-danger" ng-click="delete(city)">
        Sil
      </button>
    </td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

Sayfanın en üst kısmını, admin.cities.add ve admin.cities.edit durumları için kullanılabilir bırakıyoruz (div etiketi içerisinde ui-view yazarak). Bir tablo ile bütün şehirleri listeleyip, son iki kolonda, düzenleme ve silme işlemleri için butonlar yerleştiriyoruz. Düzenleme ayrı bir durum olduğu için onu link olarak yerleştiriyoruz. Dikkat ederseniz, link’e parametre vermek için, link adının sonuna parantez yerleştirip, içine parametre olarak isim => değer olacak şekilde, obje notasyonunda parametre veriyoruz. Silme işlemini ise, controller içerisindeki delete() metoduna bırakıyoruz.

Bu sayfanın controller’ı ise;

var adminCitiesListController = function($scope, citiesService, $state){
  $scope.cities = citiesService.query();

  $scope.delete = function(city){
   if(confirm(city.name + " şehrini silmek istediğinize emin misiniz?")) {
     city.$delete(function(){
       $state.reload();
     });
   }
  };
};
adminCitiesListController.$inject = ["$scope", "citiesService", "$state"];

...
...

module.controller("adminCitiesListController", adminCitiesListController);

$resource nesnesinde çektiğiniz ya da oluşturduğunuz her nesne üzerinden, kaydetme, silme, güncelleme işlemlerini çağırabilirsiniz. Burada da görüleceği üzere, silme işlemi, gönderilen nesne üzerinden $delete metotu çağrılarak yapılıyor. Metot ilk parametre olarak, işlem bittikten sonra çalıştırılmak istenen kod parçacığını istiyor. Burada da mevcut durumu tekrar, güncel haliyle yineleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Bir diğer durum olan yeni şehir ekleme sayfası aşağıdaki gibidir;

<h4>Şehir Ekle</h4>

<form ng-submit="save()">

  <div class="form-group">
    <label>Şehir Kodu</label>
    <input type="number" class="form-control" ng-model="city.cityCode" required="required" />
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Şehir Adı</label>
    <input type="text" class="form-control" ng-model="city.name" required="required" />
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-success">
    Ekle
  </button>


</form>

form etiketine verdiğimiz, ng-submit ile, form sunucya gönderildiğinde (tüm validasyonlar doğrulandıktan sonra) çağrılacak metotu belirler. Aslında bu metotda, illa bir sunucu iteraksiyonu olmayabilir. AngularJS ile bu form HTML form olmaktan çıkmış, tamamen bizim kontrolümüz altında bir form haline gelmiştir. Biz burada save() metodunu çağırıyoruz. Bu metot içerisinde de, $resource serisi üzerinden yeni şehir nesnesini kaydediyoruz.

Bu sayfanın controller metotu ise;

var adminCitiesAddController = function($scope, citiesService, $state){
  $scope.city = new citiesService();

  $scope.save = function(){
    $scope.city.$save(function(){
      $state.go("admin.cities", {}, {reload: true});
    });
  };
};
adminCitiesAddController.$inject = ["$scope", "citiesService", "$state"];

...
...

module.controller("adminCitiesAddController", adminCitiesAddController);

Şehir nesnesini, $resource üzerinden oluşturuyoruz ki, kaydetme işlemi esnasında servis üzerindeki $save metotunu kullanabilmek için. Kaydetme işlemi bittikten sonra da, admin.cities durumunu tekrar yüklüyoruz. Buradaki tek fark ise, üçüncü parametre olarak verdiğimiz, {reload: true} gidilecek durumun controller’ının tekrar çalışmasını tetikler. Bu da şehirler listesini yeni eklenecek elemanları da içerecek şekilde güncellemesini sağlar.

Son olarak da şehir nesnesini düzenleme sayfası aşağıdaki gibidir;

<h4>Şehir Düzenle</h4>

<form ng-submit="update()">

  <div class="form-group">
    <label>Şehir Kodu</label>
    <input type="number" disabled class="form-control" ng-model="city.cityCode" />
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Şehir Adı</label>
    <input type="text" class="form-control" ng-model="city.name" required="required" />
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-success">
    Güncelle
  </button>


</form>

Ekleme sayfası ile neredeyse aynı sayfa, tek farkı ise, şehir kodu alanının salt okunur olması. Bu sayfanın controller’ı ise;

var adminCitiesEditController = function($scope, citiesService, $state, $stateParams){
  $scope.city = citiesService.get({id: $stateParams.cityCode});

  $scope.update = function(){
    $scope.city.$update(function(){
      $state.go("admin.cities", {}, {reload: true});
    });
  };
};
adminCitiesEditController.$inject = ["$scope", "citiesService", "$state", "$stateParams"];

...
...

module.controller("adminCitiesEditController", adminCitiesEditController);

Burada dikkat ederseniz, değiştirmek istediğimiz şehir nesnesini yine $resource servisi üzerinden getiriyoruz. Hangi nesneyi istediğimizi ise, nesnenin ID alanını parametre olarak veriyoruz. Bu duruma gönderilen parametreleri (buradaki şehir kodunu) alabilmek için, $stateParams servisini bu metota ekliyoruz. Bu servis üzerinden tanımlı değişkenlere ulaşarak (burada sadece cityCode) gerekli çağrımızı yapıyoruz.

Güncelleme metodu içerisinde, $update metodunu çağırıyoruz, dönüşte ise, ekleme sayfasında olduğu gibi, admin.cities durumunu güncelleyerek çağırıyoruz.


Tüm projenin son halini GitHub üzerinde https://github.com/mndeveci/spring-boot-angularjs-project-3-final linkinde bulabilirsiniz.

Kaynakça

 • https://docs.angularjs.org/api/ngResource/service/$resource